Luft/luft

Luft/luft

På senare år har det blivit populärt att sänka värmekostnader i eluppvärmda byggnader med luftvärmepumpar. Med en korrekt dimensionerad luftvärmepump kan man oftast tjäna in sin investering inom tre år, men för att det verkligen ska löna sig är det viktigt att installation utförs

 • på rätt sätt (noggrannt)
 • med kvalitetsmaterial
 • av certifierad personal (även lagkrav)

CoolnHeat utför installationen i enlighet med gällande Köldmedieförordning. Vakuumsugning av systemet sker med digital vakuummeter för att garantera bästa resultat och längsta livslängd.

Det ingår i standardinstallation av luft-luftvärmepump
 • Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
 • Placering av inomhusdel på max. 3 meters höjd
 • Placering av utomhusdel på max. 1,5 meters höjd
 • Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning max. 5 meter
 • Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhudel, max. 5 meter
 • Inkoppling av el från befintlig arbetsbrytare på dedikerad säkring placerad högst 3 meter från värmepumpens kopplingsplint
 • Montering av skyddskanaler för gas- och vätskerör, max. 5 meter
 • Installation av utomhusdel på väggkonsol med vibrationsdämpare
 • Vakuumsugning med vakuumeter
 • Drifttagning
 • Genomgång av funktioner och inställningar
 • Allt material som behövs för ovanstående moment
 • Resa inom 031-området. Längre resor offereras separat.
Tillägg:
 • Rördragning, skyddskanaler, eldragning och extra köldmedia mellan utomhus- och inomhusdel utöver de 5 meter som ingår.
 • Placering av utomhusdel på markstativ istället för väggkonsol.
 • Placering av inomhusdel högre än 3 meter och/eller placering av utomhsudel högre än 1,5 meter.
 • Arbeten som kräver tilgång till lift.
 • Håltagning i annat väggmaterial än trä, tegel eller lättbetong utan armering.

Samtliga tillägg offereras separat.

ROT-avdrag görs med 30 % av arbetskostnaden enligt Skatteverkets regler.