Klimatanläggning

Shot of an adorable baby girl sleeping on her father’s chest at home
Klimatanläggning

CoolnHeat utför installationen i enlighet med gällande Köldmedieförordning. Vakuumsugning av systemet sker med vakuumeter för bästa resultat och längsta livslängd.

Det ingår i standardinstallation av luft-luftvärmepump

 • Håltagning i lättforcerat väggmaterial samt tätning av hålet
 • Placering av inomhusdel på max. 3 meters höjd
 • Placering av utomhusdel på max. 1,5 meters höjd
 • Anslutning av gas- och vätskerör inkl. rördragning max. 5 meter
 • Dragning av kommunikationkabel mellan utomhus- och inomhudel, max. 5 meter
 • Inkoppling av el från befintlig arbetsbrytare på dedikerad säkring placerad högst 3 meter från värmepumpens kopplingsplint
 • Montering av skyddskanaler för gas- och vätskerör, max. 5 meter
 • Installation av utomhusdel på väggkonsol med vibrationsdämpare
 • Vakuumsugning med vakuumeter
 • Drifttagning
 • Genomgång av funktioner och inställningar
 • Allt material som behövs för ovanstående moment
 • Resa inom 031-området. Längre resor offereras separat.
Tillägg:
 • Rördragning, skyddskanaler, eldragning och extra köldmedia mellan utomhus- och inomhusdel utöver de 5 meter som ingår.
 • Placering av utomhusdel på markstativ istället för väggkonsol.
 • Placering av inomhusdel högre än 3 meter och/eller placering av utomhsudel högre än 1,5 meter.
 • Arbeten som kräver tilgång till lift.
 • Håltagning i annat väggmaterial än trä, tegel eller lättbetong utan armering.

Samtliga tillägg offereras separat.

ROT-avdrag görs med 30 % av arbetskostnaden enligt Skatteverkets regler.